1. Опис навчальної дисципліни «Економічна теорія»
Скачати 382.97 Kb.
Назва1. Опис навчальної дисципліни «Економічна теорія»
Сторінка1/3
Дата конвертації20.06.2013
Розмір382.97 Kb.
ТипДокументы
znanya.com.ua > Право > Документы
  1   2   3


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

Кримський юридичний інститут
Кафедра соціально-економічних дисциплін
ЗАТВЕРДЖУЮ”

Директор Кримського юридичного

інституту Національного університету

«Юридична академія України

імені Ярослава Мудрого»

____підпис_____________ Гуторова Н. О.

„28” _серпня__ 2012 року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2. 1. 2. „ ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ”


(дисципліна за вибором студента)

напрям підготовки 0304 “Право”
спеціальність 6.030401 “Правознавство”
спеціалізація господарсько-правова
інститут, факультет, відділення Кримський юридичний інститут

м. Сімферополь – 2012 рік
Робоча програма навчальної дисципліни «Економічна теорія» для студентів за напрямом підготовки «Право», спеціальністю «Правознавство».

^ 27 ” серпня 2012 року – 17 с.

Розробники: Програма навчальної дисципліни «Економічна теорія» / Уклад.: Л. С. Шевченко, О. О. Мамалуй, О. В. Роздайбіда, В. А. Лизогуб. – Х. : Нац. університет «Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого», 2011. – 13 с.

^ Робоча програма навчальної дисципліни «Економічна теорія» / Уклад.: Агалаков Микола Михайлович, кандидат економічних наук, доцент кафедри соціально-економічних дисциплін.
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціально-економічних дисциплін Кримського юридичного інституту Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».
Протокол від “ 27 ” серпня 2012 року, № 1 .
Завідувач кафедри соціально-економічних дисциплін,

доктор філософських наук, професор підпис Шефель С. В.
“ 27 ” серпня 2012 року

^

1. Опис навчальної дисципліни «Економічна теорія»

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2,5

Галузь знань –

0304 “Право”


за виборомНапрям підготовки –

0304 “Право”Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

6.030401 «Правознавство”


^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 6

2013-й

2012-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання – дивіться розділ 9 цієї робочої програми

Семестр

Загальна кількість годин - 90

II-й

1-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4-6

самостійної роботи студента – 1,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

6.030401

ІІ «Бакалавр»


24 год.

6 год.

^ Практичні, семінарські

28 год.

4 год.

Лабораторні

-

-

^ Самостійна робота

20 год.

15 год.

Індивідуальні

завдання: 18 год. -

Вид контролю:

залік до сесії

залік

(за модульним

контролем)


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 52:38

для заочної форми навчання - 10:15


^ 2. Мета та завдання навчальної дисципліни «Економічна теорія»

Метою викладання навчальної дисципліни «Економічна теорія» є формування системи наукових поглядів на економічне життя суспільства, сучасного економічного мислення та основних умінь по застосуванню набутих знань у господарській та управлінській практиці.

^ Завдання навчальної дисципліни. Економічна теорія вивчає економічні відносини між людьми, що виникають у процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання економічних благ. Ці економічні відносини регулюються об’єктивними економічними законами і реалізуються через економічну поведінку суб’єктів, які приймають рішення в умовах необмежених потреб і обмежених ресурсів. Оскільки всі вищезазначені процеси відбуваються на різних рівнях функціонування економіки, структура предмету економічної теорії складається з:

мікроекономіки – опановує економічну поведінку окремих економічних суб’єктів – споживачів, виробників і власників ресурсів, та закономірності функціонування окремих видів ринків;

макроекономіки – аналізує економічну поведінку сукупних суб’єктів економіки, закономірності функціонування національної економіки в цілому;

мезоекономіки – вивчає галузі народного господарства, проміжні системи та господарські комплекси;

світової (міжнародної) економікидосліджує систему світового господарства, міжнародні економічні зв’язки та закономірності їх розвитку.

Специфіка освітньої професійної програми навчання студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю «Правознавство» обумовлює зв’язок навчальної дисципліни «Економічна теорія» з курсами національної економіки, міжнародної економіки, економіки підприємства, теорії держави і права, цивільного, трудового, господарського, фінансового, міжнародного, адміністративного і кримінального права.

У результаті вивчення основ економічної теорії студенти повинні:

знати основні етапи становлення та розвитку економічної теорії як науки; сучасну теорію виробництва та його факторів; економічний та юридичний зміст власності, економічну теорію прав власності; особливості основних економічних систем та перехідної економіки; основи функціонування ринкової економіки, категорії та закони товарного виробництва; сутність і функції ринку; економічну природу і види конкуренції; причини та наслідки монополізму в економіці; теорію домогосподарства; теорії фірми, економіку фірми (економічні витрати, доходи, прибутки, рентабельність господарської діяльності, стратегії ціноутворення); механізми функціонування ресурсних ринків – праці, капіталу, землі й нерухомості; систему макроекономіки: її основні результати й показники; чинники і критерії економічного зростання та економічного розвитку; форми подолання макроекономічної нестабільності; загальні основи функціонування грошового, фондового, страхового ринків, банківської та фінансової систем; методи державного регулювання економіки; головні сфери світової економіки, форми міжнародних економічних зв’язків;

вміти здійснювати порівняльний аналіз економічних систем; розраховувати основні показники економічної та соціальної ефективності суспільного виробництва; аналізувати програми макроекономічного розвитку країни; оцінювати структуру та інфраструктуру ринку, ефективність конкурентної та антимонопольної політики; визначати стан економічного розвитку окремих підприємств; користуватися сучасною науковою літературою, статистичними довідниками, електронними джерелами інформації.

^ 3. Програма навчальної дисципліни

«Економічна теорія» / Уклад.: Л. С. Шевченко, О. О. Мамалуй, О. В. Роздайбіда, В. А. Лизогуб. – Х. : Нац. університет «Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого», 2011.
  1   2   3

Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

1. Опис навчальної дисципліни «Економічна теорія» iconМетодичні рекомендації по організації самостійної роботи студентів з дисципліни
Самостійна робота студентів денної форми навчання з навчальної дисципліни «Економічна теорія» визначається учбовим планом І робочим...

1. Опис навчальної дисципліни «Економічна теорія» iconОпис навчальної дисципліни «Економіка підприємства»
...

1. Опис навчальної дисципліни «Економічна теорія» icon1. Опис навчальної дисципліни «Міжнародна економіка»
...

1. Опис навчальної дисципліни «Економічна теорія» icon1. Опис навчальної дисципліни «Національна економіка»
...

1. Опис навчальної дисципліни «Економічна теорія» iconКонтрольні питання до заліку з навчальної дисципліни «Юридична деонтологія»
Виникнення та становлення юридичної деонтології як науки та навчальної дисципліни

1. Опис навчальної дисципліни «Економічна теорія» iconНормативно ї навчальної дисципліни підготовки молодшого спеціаліста
Програма нормативної навчальної дисципліни «Основи філософських знань» для студентів

1. Опис навчальної дисципліни «Економічна теорія» iconПрограма нормативної навчальної дисципліни підготовки молодшого спеціаліста
Програма нормативної навчальної дисципліни «Цивільне та сімейне право» для студентів за спеціальністю 030401 «Правознавство»

1. Опис навчальної дисципліни «Економічна теорія» iconМетодичні рекомендації з вивчення дисципліни «Теорія держави І права»
«Теорія держави І права» методологічна дисципліна. Її висновки, загальнотеоретичні положення, категорії, поняття мають для галузевих...

1. Опис навчальної дисципліни «Економічна теорія» iconНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Міжнародне право” (відповідно...

1. Опис навчальної дисципліни «Економічна теорія» iconЛекції, семінарського заняття, консультації
Тема Економічна теорія як наука та навчальна дисципліна (т. 1,2). Семінарське заняття 1

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
znanya.com.ua
Головна сторінка