Нормативної навчальної дисципліни підготовки молодшого спеціаліста
Скачати 109.43 Kb.
НазваНормативної навчальної дисципліни підготовки молодшого спеціаліста
Дата конвертації13.06.2013
Розмір109.43 Kb.
ТипДокументы
znanya.com.ua > Право > Документы
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-3.03
Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України

Національний УНІВЕРСИТЕТ

«юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Кримський ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

. Сімферопольський технікум .

(найменування центрального органу управління освітою, власник)

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

(назва навчальної дисципліни)


Програма

нормативної навчальної дисципліни

підготовки молодшого спеціаліста

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

напряму

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(шифр і назва напряму)

спеціальності 5.03040101 Правознавство

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(шифр і назва спеціальності)
(Шифр за ОПП ___01.05 )


Сімферополь


2012 рік

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО Сімферопольським технікумом Кримського юридичного інституту Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ Бачихін В.Г., викладач вищої категорії Сімферопольського технікуму Кримського юридичного інституту Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».
Обговорено та рекомендовано до видання Президією Науково-методичної комісії з напряму підготовки

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(шифр і назва напряму)

«______» __________________ 2012 року, протокол №_____

^ Вступ
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Культурологія» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.03040101 «Правознавство»
Предметом вивчення навчальної дисципліни є основи теорії культури, роль і значення художньої культури для народу України та основні етапи розвитку світової та української культури.
^ Міждисциплінарні зв’язки: "Основи філософських знань ", "Соціологія", "Історія держави і права зарубіжних країн", "Історія держави і права України".
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Теоретичні аспекти культури

2. Основні етапи розвитку світової культури

3. Основні етапи розвитку культури України

 1. ^

  Мета та завдання навчальної дисципліни


1.1 Метою викладання навчальної дисципліни «Культурологія» є передача студентам знань з питань сутності культури, її соціального призначення і особливостей функціонування в різні часи історії художнього життя України. Програма вміщує питання про сутність культур, характер їх розвитку , починаючи від прадавніх часів і до ХХ ст.

1.2 Основними завданнями вивчення дисципліни «Культурологія» є розширення гуманітарної підготовки студентів, формування творчої активності майбутніх фахівців. Сприйняття і розуміння культури як суспільного явища допоможуть кваліфіковано аналізувати, систематизувати, класифікувати та створювати оптимальні моделі процесів духовного, соціально-політичного та культурно-мистецького життя .

1.3 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати

 • основні етапи розвитку світової культури;

 • основні етапи розвитку української культури;

- визначення сутності культури, її структуру та закономірності функціонування;

- характер і особливості генезису української та зарубіжної культури на його різних
етапах: від первісного ладу до XX століття;

- специфіку і зміст явищ, характерних для мистецтва окремих культур на всіх етапах їх
розвитку;

- тенденції розвитку і взаємозв’язків світової та української культури на сучасному етапі.

вміти

 • відрізняти художні явища різних епох і типів культур України;

 • вільно орієнтуватися в особливостях усіх типів культур і в художніх досягненнях
  України;

 • визначати основні етапи розвитку світової та української культури;

 • правильно оцінювати сучасний стан культури, бачити і розуміти
  постійні зміни в різноманітних сферах соціокультурного процесу;

 • реалізувати одержані знання з культурології для формування особистості в умовах
  розмаїття культур.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 54 години/__ 1,5__ кредитів ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти культури.

Тема 1. Культура як сучасне явище.

Предмет «Культурологія». Соціальна сутність культури. Структурні складові культури. Особливості духовної сфери культури. Художня культура як компонент духовної культури.

Головні закономірності становлення й еволюції культури: залежність від природно-географічних і соціальних умов, спадкоємність, ментальність.

Суб'єкт культури. Принципи типологізації культури: історичний, регіональний, етнонаціональний, суспільно-економічний, ментальний, релігійний. Світоглядні орієнтири і соціальні норми як фундаментальні основи буття певного типу культури. Типи і функції культури. Художня культура України в системі певного типу культури. Головні функції художньої культури. Походження і головні етапи розвитку світової та української культури.
Змістовий модуль 2. Основні етапи розвитку світової культури

Тема 2 Первісна культура. Культура Стародавнього Світу.

Первісна культура. Ії місце в історії людства. Розвиток матеріальної культури та еволюція мистецтва у палеоліті, мезоліті, неоліті. Культура епохи бронзи і заліза. Стародавні цивілізації 4-3 тисячоліття до н.е. на територіях Передньої Азії: Вавилон, Шумер, Єгипет, Ассирія, Урарту та ін. Шумеро-Вавилонська культура та ії особливості.

Культура Стародавнього Єгипту. Особливості світосприймання стародавніх єгиптян: міфологія, архітектура, мистецтво.

Культура Античного світу. Історично-культурний феномен античності: теоретичний чинник. Етапи розвитку давньогрецької культури. Доісторична Греція і класична Еллада. Зародження науки в Греції. Давньогрецька архітектура і пластичне мистецтво. Виникнення театру. Драматургія. Комедія і трагедія. Піднесення і падіння давньогрецької культури.
^ Тема 3. Культура Середньовіччя і Відродження.

Поняття «середні віки». Гуманісти та романтики про середні віки. Християнство і культурний процес. Середньовічна культура Західної Європи. Середньовічний тип міста та його культура. Діячі культури Середньовіччя. Культура Західної культури Європи. Середньовічний тип міста та його культура. Діячи культури Середньовіччя: Розвиток освіти. Середньовічні університети. Романська література. Середньовічний епос.

Поняття Відродження. Культура Відродження-перехідна епоха в історії культури Західної і центральної Європи від Середньовіччя до Нового часу. Особливості культури епохи Відродження. Народження гуманізму. Пошуки ідеалу соціальної справедливості й свободи. Гуманізм Данте Алігєре, Франческо Петрарки, та інших. Гуманізм та Реформація
^ Тема 4. Культура Нового часу і Просвітництва

Культура Реформації і Просвітництва. Поняття Реформації і Просвітництва. Діячі Реформації Ян Гус і Мартин Лютер. Література і епос епохи реформації (Д.Мільтон, Ф. Клопшток). Стилі художньої культури: бароко і класицизм. Культура бароко. Стилі бароко. Творчість італійського скульптура Л. Берніні. Живопис Д. Веласкеса, А. Дюдюра. Скульптора бароко, архітектура, рококо, класицизм. Теоретичні принципи класицизму в творчості Н. Буало. Драматургія Ж.Расіна і Ж.Мольєра. Класицизм у живописі, скульптурі, архітектурі. Епоха просвітництва. Раціоналізм як джерело ідеології Просвітництва. Жан-Жак-Руссо і Ш.Л. Монтескє. Криза культури Нового часу.
^ Тема 5. Європейська культура ХІХ-ХХст.

Культура періоду розвитку вільної конкуренції. Промисловий переворот і урбанізація. Розвиток вільної конкуренції. Промисловий переворот і урбанізація. Розвиток класичного природознавства у науці. Філософськи системи Г.Гегеля, Ф.Шелінга, І.Канта. Ідеологія лібералізму, його вплив на розвиток науки і культури. Романтизм: причини появи та особливості у художній культурі. Творчість Ф.Шіллера і Й.В.Гете, Д.Байрон, В.Гюга, Е.Делакруа. Критичний реалізм: його особливості та недолікі. О. де Бальзак, Ч.Дікенс, Г.Флобер. Живопис О.Ренуаре, К.Моне, Е.Мане,та ін.

Постімпресіонізм. Натуралізм як течія в художній культурі.

Модернізм як доба у культурі. Причини виникнення стилю модерн. Стиль модерн-поєднання традицій східного і західного європейського мистецтва. Модернізм в літературі та театрі. Основні течії модерністського мистецтва: кубізм, експресіонізм, дадаїзм, супрематизм, поп-арт. Модерн архітектурний стиль.

Авангардистський живопис. Функціоналізм в архітектурі нові виражальні засоби в музиці.
Змістовий модуль 3. Основні етапи розвитку культури України.
Тема 6. Культура Київської Русі

Прояв діалогізму в процесі становлення культури на території України. Доіндоєвропейські, індоєвропейські, балканські, іранські, алтайські, слов'янські, античні, германські начала в прадавній культурі України.

Археологічні пам'ятки трипольської, зарубинецької, черняхівської, скіфської, правослов'янської, давньогрецької, давньоримської культур. Слов'янська міфологія як підґрунтя культури України.

Світоглядні орієнтири і соціальні норми в Київській Русі. Культура Київської Русі – середньовічний тип культури : теоцентризм, ієрархічність, канонічність, символічність, анонімність, аскетизм, відкритість, домінування емоційно – чуттєвого начала в духовності, поєднання усного і писемного типів. Цінності візантійської культури в культурі Київської Русі.

Мистецтво Київської Русі. Християнський світогляд - основа мистецьких спрямувань. Характеристика провідних видів мистецтва : література, архітектура, образотворче мистецтво, музика. Пам'ятки мистецтва.

Культурв Галицько – Волинського князівства як продовження традицій Київської Русі.

^ Тема 7. Культура України ХІV –ХVІII ст.

Духовні орієнтири в Україні ХІV – першої половини ХVІІ ст.: збереження традицій Київської Русі та православних цінностей, розширення зв'язків із Західною Європою, впровадження раціональних і світських засад. Прагнення незалежності. Утворення системи освіти. Утрата духовної єдності, диференціація світоглядних позицій – релігійне розмежування, суперечливість у поглядах на майбутнє. Осередки духовної консолідації : братства, козацтво, освітянство.

Збереження духовних ідеалів Київської Русі та впровадження західноєвропейських художніх цінностей у мистецтві України ХІV – першої половини ХVІІ ст. Змістовна наповненість мистецтва. Характеристика провідних видів мистецтва : література, архітектура, образотворче мистецтво, музика. Творчі здобутки митців доби.

Зміна світоглядних орієнтирів і соціальних норм в Україні другої половині ХVІІ – ХVІІІ ст. Утвердження барокко як провідної світоглядної позиції часу. Характеристика культури : піднесення національної свідомості, втілення ідеї Волі, Правди, Долі, патріотизм, демократизм та індивідуалізм, відкритість, пріоритет світських засад, прагнення консолідації та різновекторність. Козацтво, духовенство, освітянство – головні суб'єкти утвердження національних засад у культурі.

Відбиття культурних спрямувань у мистецтві. Барокковий світогляд як основа мистецтва доби. Новий тип мистецтва. Мистецькі здобутки в літературі, архітектурі, образотворчому мистецтві, музиці, театрі.
^ Тема 8. Українська культура ХІХ - ХХст.

Духовне життя України в умовах соціально – політичної та економічної залежності : формування і зміцнення національної свідомості, множинність підходів в осмисленні сутності суспільства, людини, нації, ідеї національного відродження. Інтенсивність духовного життя України і форм реалізації творчого потенціалу особистості. Підвищення соціальної ролі мистецтва.

Український митець і його місце в духовному житті країни. Розмаїття художніх ідеалів і мистецького життя. Мистецькі здобутки в літературі, образотворчому мистецтві, музиці, театрі.

Історичні, економічні, соціально – політичні умови розвитку української культури ХХ ст. Трансформація української національної свідомості, ідеалів та ціннісних орієнтирів суспільства. Характеристика культурної ситуації в українських землях дорадянського часу. Культурне життя в умовах радянської системи. Роки Незалежності : сподівання і реальна ситуація. Вплив глобалізації на культурні процеси в Україні.

Відбиття духовних пошуків доби в українському мистецтві. Художньо – стильове розмаїття модернізм, реалізм, неоромантизм, соціальний реалізм, постмодернізм. Пошуки українських митців ХХ ст. Мистецькі здобутки в літературі, музиці, образотворчому мистецтві, кіно, театрі, архітектурі.
3. Рекомендована література

 1. Анучина Л.В. та ін. Історія української культури: Навч. посібник . - Х.: ФІНН, 2011.-453с.

 2. Анучина Л.В. Культура Сходу (давні цивілізації і середньовіччя) – Х.: Регіон-інформ, 2005.

 3. Берестовска Д. С. Культурология. Симферополь. Бизнес- Информ, 2005.

 4. Викторов В.В. Культурология: Учебное пособие. - М.: Издательство «Экзамен», 2002.

 5. Греченко В.А., Чорний І.В., Кушнерук В.А., Режко В.А. Історія світової та української
  культури: Підручник для вищ. закл. освіти. - К,: Літера. 2000.

 6. Жолтовський П. Художнє життя на Україні в XVI - XVIII ст. - К., 1988.

 7. Закович М.М., Зязюн І.А., Семашко О.М. та ін. Українська та зарубіжна культура: Навч.
  посіб. - К.: Знання, 2000.

 8. Історія Української культури: підручник / за ред Л.В.Анучиної, О.А.Стасевької, О.В.
  Уманець.- Х.: Право, 2012.-368 с.

 9. Історія української культури у 5-ти томах. - К.: Наукова думка, 2001 - 2003.

 10. Клапчук С.М., Остафійчук В.Ф. Історія української та зарубіжної культури. - К.:
  Вища школа, Знання, 2000.

 11. Крижанівський О.П. Історія Стародавнього Сходу: Підручник. - К.: Либідь, 2000.

 12. Левчук Л.Т. та ін. Історія світової культури. - К.: Либідь, 2000.

 13. Лосєв І.В. Історія і теорія світової культури. - К.: Либідь, 1995.

 14. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури. - К.: Знання, 2000.

 15. Попович М.В. Нарис історії культури України. - К.2001.

 16. Порьяз А.В. Мировая культура: Возрождение. Эпоха Великих географических
  открытий. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001.

 17. Рудницька О.П. Українське мистецтво у полікультурному просторі: Навчальний посібник.
  К.: "Ексоб", 2000.

 18. Уманцев В.С Мистецтво давньої України. Історичний нарис. — К.: Либідь, 2002.

 19. Власенко О.И., Зайончковский Ю.В. Культурология: Учеб. пособие. – Х.: Парус, 2006.

 20. Українська та зарубіжна культура: Підруч. / За ред. В.О. Лозового. – Х.: Одіссей , 2005.

 21. Чорний І.В., Перцева В.А. Культурологія: Навч. посіб. – Х.: Тов „Прометей-Прес”, 2005. 1. ^

  Форма підсумкового контролю успішності навчання залік.


5. Засоби діагностики успішності навчання усне і письмове індивідуальне опитування, тестування, фронтальне опитування, семінарські заняття, реферати, доповіді.
Примітки:

 1. Програма нормативної навчальної дисципліни визначає місце і значення навчальної дисципліни, її загальний зміст та вимоги до знань і вмінь. Програма нормативної навчальної дисципліни є складовою державного стандарту вищої освіти. Програма вибіркової навчальної дисципліни розробляється вищим навчальним закладом.

 2. Програма навчальної дисципліни розробляється на основі освітньо-професійної програми.

 3. Форма призначена для складання робочої програми навчальної дисципліни.

 4. Формат бланка А4 (210297 мм.).

Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

Нормативної навчальної дисципліни підготовки молодшого спеціаліста iconПрограма нормативної навчальної дисципліни підготовки молодшого спеціаліста
Програма нормативної навчальної дисципліни «Цивільне та сімейне право» для студентів за спеціальністю 030401 «Правознавство»

Нормативної навчальної дисципліни підготовки молодшого спеціаліста iconНормативно ї навчальної дисципліни підготовки молодшого спеціаліста
Програма нормативної навчальної дисципліни «Основи філософських знань» для студентів

Нормативної навчальної дисципліни підготовки молодшого спеціаліста iconПрограма нормативної навчальної дисципліни підготовки молодшого спеціаліста
Обговорено та рекомендовано до видання Президією Науково-методичної комісії з напряму підготовки

Нормативної навчальної дисципліни підготовки молодшого спеціаліста iconПрограма нормативної навчальної дисципліни підготовки молодшого спеціаліста
Обговорено та рекомендовано до видання Президією Науково – методичної комісії з напряму підготовки

Нормативної навчальної дисципліни підготовки молодшого спеціаліста iconНормативної навчальної дисципліни підготовки молодшого спеціаліста
Сімферопольським технікумом Кримського юридичного інституту Національного університету «Юридична академія Україні імені Ярослава...

Нормативної навчальної дисципліни підготовки молодшого спеціаліста iconНормативної навчальної дисципліни підготовки молодшого спеціаліста
Розроблено та внесено сімферопольським технікумом Кримського юридичного інституту Національного університету «Юридична академія України...

Нормативної навчальної дисципліни підготовки молодшого спеціаліста iconНормативної навчальної дисципліни підготовки молодшого спеціаліста
Розроблено та внесено сімферопольським технікумом Кримського юридичного інституту Національного університету «Юридична академія України...

Нормативної навчальної дисципліни підготовки молодшого спеціаліста iconПрограма нормативної навчальної дисципліни підготовки молодшого спеціаліста
Розроблено та внесено: Сімферопольським технікумом Кримського юридичного інституту Національного університету «Юридична академія...

Нормативної навчальної дисципліни підготовки молодшого спеціаліста iconПрограма нормативної навчальної дисципліни підготовки молодшого спеціаліста
Розроблено та внесено: Сімферопольським технікумом Кримського юридичного інституту Національного університету «Юридична академія...

Нормативної навчальної дисципліни підготовки молодшого спеціаліста iconПрограма нормативної навчальної дисципліни підготовки молодшого спеціаліста
Розроблено та внесено сімферопольським технікумом Кримського юридичного інституту Національного університету «Юридична академія Україні...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
znanya.com.ua
Головна сторінка