На уроках біології
Скачати 75.38 Kb.
НазваНа уроках біології
Дата конвертації10.07.2013
Розмір75.38 Kb.
ТипУрок
znanya.com.ua > Психология > Урок


Комунальний заклад освіти середня загальноосвітня школа №3

з профільними класами імені М.Островського

м. Жовті Води Дніпропетровської області


ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ

АКМЕОТЕХНОЛОГІЙ

НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ
З досвіду роботи вчителя біології,

спеціаліста І кваліфікаційної категорії

Степаниченко Ольга Миколаївна

м. Жовті Води

2011

У Національній доктрині роз­витку освіти у XXI столітті зазна­чено: «Головна мета української системи освіти — створити умови для розвитку і самореалізації кож­ної особистості як громадянина України…».

Актуальність обраної теми визначається тим, що суспільство сьогодення

визначає нові цілі освіти і ставить перед вчителем основну задачу: підготувати активного, творчого випускника готового до самостійної діяльності.

Соціально зріла особистість - це результат навчання і виховання сучасної школи.

Тому обираючи тему даного досвіду ставила собі на меті перейти від традиційного навчан­ня, до сучасних технологій навчання, тобто, до акмеотехнологій, спрямованих не тільки на засвоєння знань, а й на способи навчальної діяльності, роз­виток творчої особистості учнів і успіх кожного учня.

Основна ідея досвіду: акмеотехнології є центром сучасної загальноосвітньої системи навчання з особистості дитини, забезпечення комфортних, безконфліктних і нешкідливих умов її розвитку, реалізації її природного потенціалу. Особистість дитини в цій технології не тільки суб’єкт пріоритетний, вона – центр навчання.

В комунальному закладі освіти середній загальноосвітній школі №3 з профільними класами імені Миколи Островського, процес навчання підпорядковується трьом « З »: знання, здоров’я, затишок.

Тобто, реалізація цих принципів на мій погляд, можлива тільки шляхом впровадження сучасних освітніх технологій, що характеризується антропоцентричністю, гуманистичністю та психотерапевтичною направленістю і має на меті всебічний, вільний та творчий розвиток дитини.

Теоретичною базою досвіду стали психолого-педагогічні праці, у яких висвітлено окремі проблеми акмеологічного підходу. При написанні досвіду я спиралась та теоретичні роботи таких учених - акмеологів, як А. Деркач, В. Зазикін, Н. Кузьміна, В. Максимова й ін., їх практичні матеріали, апробовані в загальноосвітніх школах. Проблемі розгляду акмеології як нової парадигми освіти присвячені дослідження А. Деркача, А. Бодалєва. Основні аспекти педагогічної акмеології розглянуті в роботі В. Максимової "Акмеологія: нова якість освіти". Забезпечення сприятливих умов формування людини як унікальної особистості (І.Д.Бех, В.О.Сухомлинський ), характеристика методів і форм організації навчальної діяльності учнів за технологією критичного мислення ( С. Терно, О.Марченко), технології розвиваючого навчання (Ш.А. Амонашвили, С.Н.Лысенко, И.П.Волков, В.Ф.Шаталов, Е.Н.Ильин и др.)

В цих працях досліджуються аспекти навчальної та виховної позиції педагогів у акмеологічному вихованні. Для мене ці праці стали фундаментальними, тому що передбачають підготовку сучасного вчителя і допомагають реалізації творчого потенціалу учня до досягнення соціальної зрілості.  

Реалізація провідної ідеї педагогічного досвіду та її складових відбувається на основі впровадження в мою педагогічну практику елементів сучасних технології – акмеотехнологій. Саме вони на мій погляд дозволяють реалізувати поставлені цілі і створити реальні умови для освітньої діяльності учня.

^

До них належать:


 • ігрові (ситуативне моделювання);

 • технології психоконсультування;

 • тренінгові технології;

 • технології розвивального навчання;

 • технологія особистісно зорієнтованого навчання;

 • метод проектів;

 • технології критичного мислення.

Вони спрямовані на досягнення успіху кожного учня. За свою незначну педагогічну діяльність я зрозуміла, що традиційне навчання вже не є провідним у навчальному процесі. Значущими стають ті складові, які розвивають індивідуальність учня, забезпечують його розвиток, дають можливість реалізувати себе, пізнати, досягти успіху в освітній діяльності.

Для реалізації висвітленої ідеї, ставлю перед собою такі завдання:

• Розвинути індивідуальні пізна­вальні здібності кожної дитини.

• Максимально виявити, іні­ціювати, використати досвід учня.

• Допомогти особистості пі­знати себе, самовизначитися та

самореалізуватися, а не формувати попередньо задані якості.

• Сформувати соціально зрілу особистість.

Під час свої уроків застосовую такі елементи сучасних технологій, що дозволяють змінити хід пізнавального процесу, а разом з тим – і позицію самого учня, тобто, образно, показати двері, але відкрити і увійти в неї учень повинен сам. Невже, не це головне для вчителя?

Проблемне навчання

Розглядається як технологія розвиваючої освіти, спрямована на активне одержання учнями знань, формування прийомів дослідницької пізнавальної діяльності, залучення до наукового пошуку, творчості, виховання соціальне значимих рис особистості. Проблемне навчання засноване на конструю­ванні творчих навчальних завдань, що стимулюють навчальний процес і підвищують загальну активність учнів. Воно формує пізнавальну спрямованість особистості, сприяє виробленню психологічної установки на подолання пізнавальних труднощів. Основне дидактичне призначення проблемного навчання — в педагогічному ке­руванні активною пошуковою діяльністю учнів. Проблемне навчання виражається в системі проблемних ситуацій, задач, завдань, які необхідно вирішити учням. Проблемне навчання передбачає послідовне і цілеспрямоване висунення перед учнями пізнавальних завдань, які вони вирішують під керівництвом учителя і при цьому активно засвоюють нові знання.

^ Особистісно – орієнтоване навчання

Освітня технологія, головною метою якої є взаємний та плідний розвиток особистості педагога та його учнів на основі рівності в спілкуванні й партнерства в спільній діяльності. Основне завдання - надання допомоги учневі у визначенні свого ставлення до самого себе, інших людей, навколишнього світу, своєї професійної діяльності. Головне завданням не вчити, а навчати вчитися, підготувати учня до безперервного навчання. Учень повинен буде разом із засвоєнням відповідних знань розвивати в собі здатність, навички, вміння самостійно їх шукати, тобто оволодівати науковим методом пізнання. Вчитель - допомогти учневі.

^ Технології критичного мислення

Технологія критичного мислення заснована на творчому співробітництві учня і вчителя, на розвитку в учнів аналітичного підходу до будь-якого матеріалу. Ця технологія розрахована не на запам'ятовування матеріалу, а на постановку проблеми і пошук її розв'язання... Ця технологія дозволяє використовувати певні прийоми обробки інформації, для отримання бажаного результату.

Проектна діяльність

Проектна технологія передбачає системне і послідовне моделювання вирішення проблемних ситуацій, які потребують від учасників навчального процесу пошукових зусиль, спрямованих на дослідження та розробку оптимальних шляхів створення проектів, їх неодмінний захист і аналіз результатів. У роботі над проектом виявляється максимальна самостійність учнів у формуванні мети і завдань, пошуку необхідної інформації, навичок дослідницької діяльності, розвивається творчість.

Будь-яка форма навчальної роботи, навіть найефективніша і найцікавіша, втрачає ці якості, якщо педагог не виявляє до неї інтересу. Шкільна практика свідчить, що обмежуватися тільки усним опитуванням і словесними методами навчання не можна. Одноманітність у викладанні та методах перевірки матеріалу знижує активність учнів. В своїй роботі використовую:

 • біологічні диктанти різного характеру (цей вид письмової роботи сприяє організації колективної роботи всього класу, дає можливість використовувати тексти з оптимальними для певних умов характеристиками краще, ніж деякі інші прийоми, забезпечує зворотну інформацію) – технологія особистісно орієнтоване навчання;

 • проблемні питання (це проблемна задача або окремо взяте учбове питання (питання-проблема, проблемна ситуація), що вимагає відповіді на нього за допомогою мислення) – технологія проблемного навчання;

 • складання асоціативних схема, асоціативний кущ (добір як найбільше кількості слів, асоціативно пов’язаних між собою) – технології критичного мислення;

 • метод «Прес» (допомагає учням виробляти аргументи і переконувати інших, у яких необхідно чітко зайняти свою позицію, довести свою точку зору) - технологія ситуативного моделювання.

 • метод проектів – це освітня технологія, спрямована на здобуття учнями знань у тісному зв’язку з реальною життєвою практикою , формування в них специфічних умінь та навичок завдяки системній організації проблемно – орієнтованого навчального пошуку, тощо.

Підсумовуючи, можна зробити наступні висновки:

Впровадження елементів сучасних технології в мою педагогічну діяльність створює умови для подолання стереотипів учительської праці. Постійно взаємодіючи з кожним учнем, набуваю інших позитивних уявлень про кожного з них, що впливає на його стиль взаємовідносин. У результаті спостерігаю перехід від авторитарної до демократичної, гуманної педагогіки. Дана система створює умови переходу до нового стилю управління педагогічним процесом. Працюючи за сучасними технологіями навчання учень отримує можливість поглянути на самого себе " з середини " і " зовні", порівняти себе з іншими учнями, оцінити свої вчинки і поведінку, навчитися приймати себе й інших загалом, а не як сукупність хороших і поганих рис вдачі; виробляє силу волі, діючи всупереч бажанням й інтересам, навчається керувати собою через постійний вплив на навчальні ситуації, контролює свої потреби. Соціальне замовлення, яке висуває суспільство сучасній школі, знаходить прояв у потребі формування соціально зрілої особистості, яка здатна до свідомого, самостійного визначення мети своєї діяльності, до саморегуляції, що забезпечує досягнення цієї мети. Звідси і зацікавленість у такій системі навчання, яка спрямована на розвиток індивідуальності шляхом забезпечення акмеологічного підходу.Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

На уроках біології iconМетодичні рекомендації щодо викладання біології на 2013-2014 н р. (інваріантна складова)
У 2013-2014 навчальному році вивчення біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами

На уроках біології iconФормування креативних здібностей на уроках художньо-естетичного циклу...
Розвиток творчих здібностей учнів молодших класів на уроках музичного мистецтва засобами використання музично-дидактичних ігор

На уроках біології iconПрограма вступних випробувань з біології для абітурієнтів, що вступають...
Вступне випробування з біології для абітурієнтів,що вступають на основі базової загальної середньої освіти

На уроках біології icon«Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей на уроках...
...

На уроках біології iconСагайдак Леся Володимирівна, вчитель біології Китайгородської зоші-ііі...

На уроках біології iconУ роки біології
Тема «Птахи» є етапом формування базових біологічних компетентностей учнів з розділу «Біологія тварин»

На уроках біології iconПлан проведення тижня хімії, біології, інформатики (2012р.)
Виставка головоломок, ребусів та кросвордів по темі: “Початкові хімічні властивості”

На уроках біології icon12. Копія діючого свідоцтва відповідності педагогічним вимогам на кабінет біології
Специфікацію обладнання, що пропонується, яке повинно відповідати вимогам наведених у Додатку №2

На уроках біології iconДосвіду
Розвиток творчих здібностей на уроках історії в умовах викладання предмету за окн”

На уроках біології iconМацько Л. І., Христенок В. Ф., Сидоренко О. М., Мацько О. М
Атестація в основній школі проводиться з п'яти навчальних предметів: української мови, біології, географії, математики, а також іноземної...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
znanya.com.ua
Головна сторінка