Методичні рекомендації щодо впровадження нового Державного стандарту початкової освіти 2013 рік
Скачати 335.29 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо впровадження нового Державного стандарту початкової освіти 2013 рік
Сторінка2/3
Дата конвертації05.07.2013
Розмір335.29 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
znanya.com.ua > Спорт > Методичні рекомендації
1   2   3
^

Інтегративний підхід до формування у молодших школярів основ літературної компетентності1. Читацька компетентність як особистісно-діяльнісний інтегрований результат взаємодії знань, умінь і навичок учнів.

2. Становлення і розвиток якостей дитини-читача, здатної до самостійної читацької, творчої діяльності; здійснення мовленнєвого, літературного, інтелектуального розвитку; формування морально-естетичних уявлень і понять; збагачення почуттів; виховання любові до мистецтва слова, потреби в систематичному читанні.


3. Реалізація принципу "від звука до букви" у процесі навчання грамоти за аналітико-синтетичним методом.

4. Метод цілих слів у процесі формування навички читання першокласників.

5. Розвиток усного мовлення першокласників, формування елементарних аналітико-синтетичних умінь у роботі над текстом, реченням, словом, звуками мовлення в добукварний період навчання грамоти.

6. Оволодіння початковими уміннями читати за букварем, розвиток усного мовлення у букварний період.

7. Основні завдання післябукварного періоду навчання грамоти.

8. Специфіка роботи з дитячою книжкою на початковому етапі навчання: засвоєння найпростіших структурних елементів дитячої книжки, основних правил гігієни читання і розглядання книжки, накопичення досвіду спілкування з однолітками та дорослими на основі прослуханого (прочитаного).

9. Предметний і загальнонавчальний характер навички читання.

^ Методичні рекомендації щодо формування графічної культури першокласників на засадах особистісно орієнтованої педагогіки

1. Врахування вікових особливостей розвитку шестирічних учнів (слабкість дрібних м’язів руки, недостатня регуляція рухів під час письма, значна стомлюваність при тривалому напруженні, недостатня сформованість зорового сприйняття графічного образу букви).

2. Дотримання принципу наступності між дошкільним навчальним закладом і початковою школою у процесі формування графічної культури першокласників.

3. Індивідуальний підхід до формування графічної навички письма.

4. Особливості опанування письма великих літер складної конфігурації.

5. Специфіка формування графічної навички у ліворуких дітей.

6. Розвиток зв'язного мовлення першокласників у період формування навички письма, роль зошита з друкованою основою.

7. Інтегративний підхід до проведення уроків читання і письма.

Сучасні підходи до викладання іноземних мов у школі І ступеня.

^ Особливості організації занять з іноземної мови у першому класі загальноосвітніх навчальних закладів


 1. Державний стандарт та нова програма з іноземних мов для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів.


 2. Принципи програми.Цілі навчання.


 3. Тривалість навчальних занять.


 4. Пропедевтичний характер курсу.

  Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення навчальних занять з іноземної мови.

  1. Створення сприятливого психологічного мікроклімату між учнями та вчителем.

  2. Вербальне оцінювання навчальних досягнень учнів. Ігрова форма організації занять.

  3. Підбір навчальних засобів, необхідних для ефективного проведення занять з іноземної мови.

  4. Аналіз підручників і книг для першого року вивчення іноземної мови.

  5. Дотримання вимог щодо оформлення шкільної документації.

  Особливості навчання чотирьох видів мовленнєвої діяльності
  на уроках іноземної мови у першому класі

  - Програмні вимоги до кожного аспекту навчання іноземним мовам.

  - Спрямування змісту навчання на формування мовної та мовленнєвої компетенцій, базових умінь і навичок, необхідних для подальшого розвитку комунікативної компетенції.

  - Ознайомлення з елементами читання і письма.

  - Роль імітаційного прийому при вивченні іноземної мови.

  - Використання римівок і пісень у процесі формування навичок аудіювання та усного мовлення.

 • Орієнтація на невимушене запам’ятовування навчального матеріалу.
МатематикаМетодичні рекомендації щодо формування математичної компетентності молодшого школяра

Основна мета освітньої галузі "Математика" Державного стандарту початкової загальної освіти – формування предметної математичної компетентності учнів.

Початковий курс математики – основоположна частина математичної освіти. Взаємозв’язок курсу математики зі змістом Базового компонента дошкільної освіти. Опанування учнями предметними математичними компетенціями (обчислю­вальними, інформаційно-графічними, логічними, геометричними, алгебраїчними). Предметні компетенції – структурні елементи змісту математичної освіти. Математична компетентність як результат засвоєння предметних компетенцій учнів.

Предметна математична компетентність – здатність учня актуалізувати, інтегрувати й застосовувати в конкретній життєвій або навчальній проблемній ситуації набуті знання, уміння, навички, способи діяльності.

Ознаки сформованості предметної математичної компетентності молод­ших школярів:

 • цілісне сприйняття світу, розуміння ролі математики у пізнанні дійсності;

 • розпізнавання проблем, які розв’язуються із застосуванням математичних методів;

 • здатність розв’язувати сюжетні задачі, логічно міркувати, виконувати дії за алгоритмом, обґрунтовувати свої дії;

 • уміння користуватися математичною термінологією, знаковою і графічною інформацією;

 • уміння орієнтуватися на площині та у просторі;

 • здатність застосовувати обчислювальні навички й досвід вимірювання величин у практичних ситуаціях;

 • набуття досвіду задоволення пізнавальних інтересів, проявів емоційно-ціннісних ставлень, творчої активності, спілкування, соціальних орієнтацій.

Змістові лінії освітньої галузі "Математика":

 • числа, дії з числами;

 • величини;

 • математичні вирази, рівності, нерівності;

 • сюжетні задачі;

 • просторові відношення,

 • геометричні фігури;

 • робота з даними.


Методичні механізми реалізації завдань освітньої галузі "Математика"
Державного стандарту початкової загальної освіти

Концентричний принцип побудови програми з математики(авт. Онопрієнко О.В., Скворцова С.О., Листопад  Н.П.). Відповідність курсу математики змістовим лініям, визначеним Державним стандартом початкової загальної освіти:

"Числа. Дії з числами". Формування в учнів усвідомлених і міцних обчислювальних навичок – основи обчислювальної компетентності.

"Величини". Формування в учнів цілісної картини світу, практичного застосування досвіду навчальної математичної діяльності в життєвих ситуаціях у процесі ознайомлення з основними величинами та їх вимірюванням.

"Математичні вирази. Рівності. Нерівності". Алгебраїчна пропедевтика в початковій школі. Формування уявлень про залежність результату арифметичної дії від зміни одного з її компонентів. Підготовка до засвоєння функціональної залежності на наступному ступені математичної освіти.

"Просторові відношення. Геометричні фігури". Розвиток в учнів просторо­вих уявлень, уміння спостерігати, порівнювати, узагальнювати й абстрагувати. Формування практичних умінь будувати, креслити, моделювати й конструювати геометричні фігури від руки та за допомогою простих креслярських інструментів.

"Сюжетні задачі". Формування в учнів загального уміння працювати із задачею, умінь розв’язувати задачі певних типів, здатності розпізнавати практичні проблеми, які можна розв’язати із застосуванням математичних методів.

"Робота з даними". Формування в молодших школярів найпростіших умінь працювати з інформацією. Ознайомлення на практичному рівні зі способами подання інформації; навчання читати і розуміти, знаходити, аналізувати, порівнювати інформацію, подану в різний спосіб, використовувати дані для розв’язування практично зорієнтованих задач.

Засвоєння відповідної математичної символіки і термінології, розвиток математичного мовлення учнів.

Диференціація змісту навчання математики. Орієнтовний перелік додаткових тем для розширеного вивчення курсу.


Природознавство

Методичні рекомендації щодо викладання освітньої галузі "Природознавство" Державного стандарту початкової загальної освіти

Предметна природознавча компетентність як особистісне утворення, що характеризує здатність учня розв’язувати доступні соціально і особистісно значущі практичні та пізнавальні проблемні задачі, пов’язані з реальними об’єктами природи у сфері відносин "людина — природа".

^ Освітні, виховні й розвивальні завдання навчання природознавства в початкових класах відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти:

 • виховання соціально активної особистості, яка усвідомлює свою належність до різних елементів природного середовища, здатна мислити, бережливо ставиться до природи, людей і самого себе;

 • формування на доступному рівні цілісної природничо-наукової картини світу, що охоплює систему знань, яка відображає закони і закономірності природи та місце в ній людини;

 • розвиток розумових здібностей учнів, їх емоційно-вольової сфери, пізнавальної активності та самостійності, здатності до творчості, самовираження і спілкування;

 • забезпечення єдності інтелектуального та емоційного сприйняття природи з практичною природоохоронною діяльністю;

 • засвоєння традицій українського народу у відносинах людини з природою;

 • оволодіння доступними способами пізнання предметів і явищ природи та суспільства.

Державні вимоги до рівня підготовки учнів з освітньої галузі "Природознавство" на початковому етапі:- об’єкти природи; - взаємозв’язки в природі; - Земля — планета Сонячної системи; - Україна на планеті Земля; - рідний край; - охорона і збереження природи; - методи пізнання природи.

^ Формування природознавчої компетентності молодшого школяра

 1. Загальна характеристика навчального предмета.

 • Програма навчального предмета "Природознавство", основна мета та завдання.
 • Проведення дослідницького практикуму, метою якого є вироблення дослідницьких умінь учнів у процесі розв’язання задач практичного спрямування.
 • Особливості співпраці з батьками як спосо­бу організації спільної діяльності та спілкування в учнівському колективі. 1. Особливості організації вивчення програмового матеріалу.


- Організація навчально-пізнавального процесу на компетентнісно орієнтованих завданнях з використанням сучасних освітніх технологій (розвиток критичного мислення та креативності, проблемний підхід, проектні технології).

- Використання місцевого природознавчого та краєзнавчого матеріалу, проведення регулярних екскурсії у природу, населеним пунктом, у краєзнавчий або природничий музей, будинок природи, планетарій, обсерваторію.

Форми проведення навчальних занять з природознавства:

 • спостереження за природою;

 • дидактичні ігри;

 • уроки-подорожі;

 • усні журнали;

 • репортажі з місця подій;

 • святкування дня Землі (космонавтики, прильоту птахів ...);

 • власні дослідження;

 • творчі завдання, екологічні акції тощо.

Інтенсивні методики навчання на уроках природознавства:

 • робота в групах, парах;

 • застосування інноваційних методів;

 • використання інформаційно-комунікаційних засобів;

 • проведення досліджень учнями;

 • упровадження проектної технології.

Технології

Методичні рекомендації щодо формування технологічної та інформаційно-комунікаційної компетентностей молодшого школяра

Мета освітньої галузі "Технології" – формування і розвиток в учнів технологічної, інформаційно-комунікаційної компетентностей для реалізації їх творчого потенціалу і соціалізації у суспільстві.

Завдання освітньої галузі "Технології":

 • формування уявлення про предметно-перетворювальну діяльність людини, світ професій, шляхи отримання, зберігання інформації та способи її обробки; здатності до формулювання творчих задумів, усвідомленого дотримання безпечних прийомів роботи та користування інструментами і матеріалами;

 • розвиток пізнавальної, художньої і технічної обдарованості, технічного мислення у процесі творчої діяльності, навичок ручних технік обробки матеріалів, уміння користуватися технічною термінологією, художньою та графічною інформацією, вміння працювати з комп’ютером;

 • виховання готовності до вирішення побутових питань шляхом застосування алгоритмів виконання технологічних завдань та навичок технологічної діяльності у практичних ситуаціях.

Змістові лінії освітньої галузі "Технології":

 • ручні техніки обробки матеріал

 • технічна творчість;

 • декоративно-ужиткове мистецтво;

 • самообслуговування;

 • ознайомлення з інформаційно-комунікаційними технологіями.

Реалізація завдань освітньої галузі "Технології"у процесі вивчення предмета "Трудове навчання"

Мета програми "Трудове навчання" (авт. Сидоренко В.К., Мельник О.В., Морін О.Л., Савка Л.В., Пархоменко О.М. та ін.) – формування і розвиток предметно-перетворювальної компетентності учнів.

Основні завдання:

 • формування в межах вікових можливостей узагальнених способів (алгоритмів) предметно-перетворювальної діяльності з дотримання безпечних прийомів ручної праці та економного використання матеріалів;

 • розвиток творчих здібностей, елементів графічної грамоти, вмінь працювати в команді та навичок виконання операцій з ручних технік обробки матеріалів;

 • набуття досвіду предметно-перетворювальної та побутової практичної діяльності, алгоритмів і способів предметно-практичних дій ручними техніками для оволодіння в основній школі основами технологій;

 • виховання в учнів ціннісного ставлення до себе як суб’єкта предметно-перетворювальної діяльності, шанобливого ставлення до людей праці та їх професії, трудових традицій українського народу та інших народів світу.

 • Відповідність змістового наповнення предмета "Трудове навчання" змістовим лініям, визначеним Державним стандартом початкової загальної освіти: ручні техніки, обробки матеріалів, технічна творчість, декоративно-ужиткове мистецтво та самообслуговування.

 • Формування культури виконання трудових дій.

  Принципи побудови програми:

 • диференціація навчального матеріалу за видами діяльності (згинання, складання, різання, ліплення тощо) та конструкційними матеріалами (папір, картон, пластилін, природні та штучні матеріали та ін.), які ускладнюються в кожному класі залежно від просторово-предметних характеристик виготовлення виробів (за шаблоном на площині, за шаблоном на площині з елементами творчості, об’ємні, об’ємні з елементами творчості);

 • диференціація видів практичної діяльності впродовж навчального року залежно від календарних свят (держаних і релігійних), регіональних традицій і звичаїв, які ускладнюються в кожному класі через добір об’єктів праці з врахуванням вікових особливостей учнів;

Мистецтво
Методичні рекомендації щодо реалізації концептуальних ідей художньо-естетичної освіти молодших школярів
Мета освітньої галузі "Мистецтво" – формування і розвиток в учнів комплексу ключових, міжпредметних і предметних компетентностей у процесі опанування художніх цінностей та способів художньої діяльності шляхом здобуття власного естетичного досвіду.
Основні завдання:

 • виховання в учнів емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва та дійсності, розвиток художніх інтересів і потреб, естетичних ідеалів, здатності розуміти та інтерпретувати твори мистецтва, оцінювати естетичні явища;

 • формування в учнів на доступному рівні системи художніх знань і вмінь, яка відображає цілісність та видову специфіку мистецтва;

 • розвиток емоційно-почуттєвої сфери учнів, їх художніх здібностей і мислення, здатності до самовираження та спілкування.

Змістові лінії освітньої галузі «Мистецтво»:

музична;

образотворча;

мистецько-синтетична
1   2   3

Схожі:

Методичні рекомендації щодо впровадження нового Державного стандарту початкової освіти 2013 рік iconДовідка про створення організаційно – педагогічних умов щодо впровадження...
У загальноосвітніх закладах міста проведено низку заходів, спрямованих на забезпечення належних умов впровадження нового змісту Державного...

Методичні рекомендації щодо впровадження нового Державного стандарту початкової освіти 2013 рік iconМетодичні рекомендації щодо впровадження нового Державного стандарту...
Методичні рекомендації щодо впровадження нового Державного стандарту з основ здоров'я за новою програмою для 5-го класу: На допомогу...

Методичні рекомендації щодо впровадження нового Державного стандарту початкової освіти 2013 рік iconМетодичні рекомендації щодо впровадження нового Державного стандарту...
Методичні рекомендації щодо впровадження нового Державного стандарту з історії України за новою програмою для 5-го класу: На допомогу...

Методичні рекомендації щодо впровадження нового Державного стандарту початкової освіти 2013 рік iconМетодичні рекомендації щодо впровадження нового Державного стандарту...
Методичні рекомендації щодо впровадження нового Державного стандарту з основ здоров'я за новою програмою для 5-го класу: На допомогу...

Методичні рекомендації щодо впровадження нового Державного стандарту початкової освіти 2013 рік iconМетодичні рекомендації щодо впровадження нового Державного стандарту...
Методичні рекомендації щодо впровадження нового Державного стандарту зі світової літератури за новою програмою для 5-го класу: На...

Методичні рекомендації щодо впровадження нового Державного стандарту початкової освіти 2013 рік iconУкраїна виконавчий комітет славутської міської ради управління освіти
Заслухавши та обговоривши довідку про створення організаційно – педагогічних умов щодо впровадження нового змісту Державного стандарту...

Методичні рекомендації щодо впровадження нового Державного стандарту початкової освіти 2013 рік iconМетодичні рекомендації щодо організації роботи в умовах впровадження...
Діти з поведінковими відхиленнями. Методичні рекомендації щодо організації роботи: Методичний посібник. – Первомайськ, 2013. – 62...

Методичні рекомендації щодо впровадження нового Державного стандарту початкової освіти 2013 рік iconПро забезпечення виконання Державного стандарту початкової загальної...
Постанови Кабінету Міністрів України від 16. 11. 2000 №1717 "Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру...

Методичні рекомендації щодо впровадження нового Державного стандарту початкової освіти 2013 рік iconМетодичні рекомендації для вчителів іноземної мови, які будуть працювати в 1 класі
Згідно нового Державного стандарту з вересня 2012 -2013 н р запроваджується обов’язкове вивчення однієї іноземної мови у першому...

Методичні рекомендації щодо впровадження нового Державного стандарту початкової освіти 2013 рік iconКурс Питання до екзамену Методика навчання математики як наука І як навчальний предмет
Цілі І завдання навчання математики в початковій школі за новою редакцією Державного стандарту загальної початкової освіти (2011...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
znanya.com.ua
Головна сторінка